O szkole


Historia

            Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
w którym znajduje się nasza szkoła  istnieje od 1952 roku. Budynek powstał
w latach 1927-1928 dla upamiętnienia 10. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Służył początkowo jako Sanatorium dla Inwalidów Wojskowych
i Powstańczych im. Marszałka J. Piłsudskiego. Na początku lat 50  budynek został przejęty przez Wojewódzki Zakład Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych. Wówczas na leczenie przyjmowano tu dzieci z chorobą Heine- Medina i Little`a, później po mózgowym porażeniu dziecięcym.
            W 1965 roku przy ówczesnym Wojewódzkim Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci powstała szkoła podstawowa. W początkowym okresie istnienia naukę prowadzono w dwóch grupach: specjalnej
i nauczania początkowego. W następnych latach stopniowo powstawało coraz więcej oddziałów/klas i nauką zostały objęte wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej, również specjalnej.
           1 września 1999 roku w związku z Reformą Systemu Edukacji
w placówce utworzono Gimnazjum Specjalne i tym samym powstał Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci.
W skład Zespołu Szkół wchodzi również Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.
             Od 1 września 2013 roku w placówce funkcjonuje VII Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Działalność szkoły

Działalność naszej szkoły jest nierozerwalnie związana z działalnością szpitala, ponieważ edukacją obejmowane są dzieci przybywające tu na leczenie.
Zespół Szkół zapewnia edukację na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum oraz szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego i liceum specjalnego, a także całodzienną opiekę w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Dzieci mają możliwość kontynuacji nauki przerwanej w szkole macierzystej, gdyż pedagodzy dostosowują program nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów.
Proces dydaktyczno-wychowawczy opiera się na założeniach pedagogiki leczniczej.
Na każdej lekcji nauczyciel realizuje:
- cele terapeutyczno – rewalidacyjne,
- cele dydaktyczno – wychowawcze,
- cele profilaktyczne;
Hierarchia ważności celów może być różna w zależności od stanu zdrowia ucznia, zadań korektury, potrzeb kompensacji i wskazań lekarskich.
Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół stanowią wysoko wykwalifikowany personel nastawiony na współpracę i kreatywność. Większość kadry posiada studia podyplomowe z pedagogiki terapeutycznej lub oligofrenopedagogiki
i wciąż poszerza swoją wiedzę na różnorakich kursach, szkoleniach, warsztatach.
Nasza szkoła posiada certyfikat „Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie”, 
certyfikat „Szkoły bez Przemocy” i wiele innych świadczących o jakości naszej pracy.


Wizja
Jesteśmy szkołą promującą zdrowie, dlatego nasi wychowankowie
w trakcie pobytu w szpitalu otrzymują od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej najnowsze rozwiązania z zakresu edukacji zdrowotnej
i promocji zdrowia, które przenoszą i propagują w domach rodzinnych
i szkołach macierzystych.


Misja
Podstawowym celem naszej placówki jest stymulacja rozwoju psychofizycznego naszych podopiecznych
oraz kształtowanie u nich nawyków sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
Istniejemy dla dzieci – pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego przebywających tu na leczeniu i rehabilitacji.
Naszym klientem są dzieci niepełnosprawne oraz nierzadko ich rodziny przebywające wraz z dziećmi w szpitalu.
Naszym uczniom oferujemy:
- aktywizujące metody pracy,
- wszechstronną opiekę pedagogiczną, terapeutyczną,
- ciekawe formy spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań,
- indywidualne – holistyczne podejście do dziecka,
- nowoczesne wyposażenie szkoły, dostęp do multimediów.
Wszystkie nasze działania oparte są uniwersalnych wartościach tj.: miłość, przyjaźń, piękno, prawda, tradycje itd.


W naszej szkole szczególny nacisk kładziemy na:
- wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
- dostarczanie wiedzy o tym, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu,
- kształtowanie nawyków higieniczno-zdrowotnych,
- wdrażanie do racjonalnego odżywiania się i kulturalnego spożywania posiłków,
- wyrobienie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom,
- budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę.
Pragniemy również ukształtować pozytywny obraz naszej placówki
w środowisku lokalnym.

* * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

odnośnik do strony bip

Nasze programy:

 
 
Znalezione obrazy dla zapytania śniadanie daje moc
porcja

miejsce wolne od nienawiści

żyj smacznie i zdrowo

scrabble w szkole

bezpieczne wakacje

klub bezpiecznego puchatka

etwinning

zielona stopa filantropa

śląska sieć szkół promujących zdrowie

 

klub szkół unicef

zachowaj trzeźwy umysł
 


Znalezione obrazy dla zapytania dziecko w sieci