ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Dla rodziców

Szanowni Rodzice,
pobyt Państwa dziecka w szpitalu wcale nie musi oznaczać zaległości w nauce. 

Zespół Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju obejmuje nauką uczniów szkoły podstawowej i liceum.

Informacje dot. zasad funkcjonowania szkoły i prowadzonych na jej terenie działań znajdują się na stronie www.szkolaszpital.pl

PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

1. DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA PODCZAS PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY:

a. Zaświadczenie ze szkoły macierzystej

b. Orzeczenie o niepełnosprawności

c. Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej

d. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej

e. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy dostarczyć również IPET (indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny) ze szkoły macierzystej
 

2. FORMULARZE WYPEŁNIANE PODCZAS PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY:

3. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z  PROCEDURAMI DOTYCZĄCYMI REŻIMU SANITARNEGO I POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAGROŻENIA COVID- 19 OBOWIĄZUJĄCYMI W ZSS przy WSRdD W JASTRZĘBIU- ZDROJU

4. UWAGA! MOŻNA POPROSIĆ NAUCZYCIELI W SZKOLE MACIERZYSTEJ, ABY OKREŚLILI  ZAKRES MATERIAŁU DO ZREALIZOWANIA W TRAKCIE POBYTU W SZPITALU.

5. UCZEŃ POWINIEN POSIADAĆ PODRĘCZNIKI I ZESZYTY, Z KTÓRYCH KORZYSTA W SZKOLE MACIERZYSTEJ.

 

  1. WYKAZ OCEN OTRZYMANYCH W TRAKCIE POBYTU W NASZEJ SZKOLE

 

1. W dniu wypisu ze szpitala/szkoły uczeń otrzymuje zaświadczenie z ocenami. Jeżeli uczeń nie dostanie wykazu ocen otrzymanych w trakcie pobytu w szpitalu w dniu wyjazdu, Dyrektor szkoły przesyła go do szkoły macierzystej ucznia.

2. Pobyt w szkole szpitalnej udokumentowany zaświadczeniem z ocenami (bądź też potwierdzającym uczestnictwo w lekcjach - bez ocen) powinien być traktowany w szkole macierzystej jako obecność (oddelegowanie do innej szkoły), a oceny zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe (Dz. U z 2017r. poz. 59 z późn. zm.), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz. U z 2017r. poz.60) rozporządzeniem MENiS z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646) oraz rozporządzeniem  MENiS  z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej( Dz.U. 2017 poz. 1654).
 

 

  1. ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

W czasie wolnym od lekcji i zabiegów rehabilitacyjnych dzieci uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych (opiekuńczo- wychowawczych) prowadzonych w ramach grup wychowawczych. Organizowane są one w celu zaspokajania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, wspomagania ich procesu terapeutycznego oraz zagospodarowania czasu wolnego uczniów.
 

Działania te realizowane są w szczególności w formie:
- zajęć wychowawczych oddziałujących terapeutycznie na psychikę dziecka, w tym zajęć czytelniczych, plastycznych, teatralnych, wokalno-muzycznych, gier i zabaw np. integrujących grupę,

-  spacerów, gier i zabaw na wolnym powietrzu, w tym usprawniających fizycznie,

- odrabiania lekcji.
 

Naszym uczniom organizujemy konkursy o różnorakiej tematyce i angażujemy w uroczystości szkolne. Staramy się je integrować ze środowiskiem lokalnym. Do dyspozycji dzieci pozostaje duży ogród z bogatym drzewostanem, placem zabaw i boiskiem. Ponadto na terenie szkoły funkcjonuje sala doświadczania świata, uczniowie mogą korzystać z bogatych zasobów bibliotecznych, urozmaicenie stanowią także zajęcia z wykorzystaniem podłogi interaktywnej Fun Floor, konsoli  x-box czy ozobotów.

Szczegółowe informacje dot. można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu: (32) 47-625-00

Szkoła pracuje w oparciu o akty prawne: 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000183001.pdf 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049301.pdf 

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000026901.pdf 

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2017000165401.pdf 

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2013000038001.pdf 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dziennikustaw.gov.pl)