ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Dla rodziców

   Pobyt Państwa dziecka w Szpitalu wcale nie musi oznaczać zaległości w nauce.  Zespół Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju obejmuje nauką uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Dlatego przywożąc dziecko do szpitala, prosimy o zabranie ze sobą:

Dyrektor szkoły przesyła wykaz ocen otrzymanych w trakcie pobytu w szpitalu do szkoły macierzystej ucznia.

Dobrze jest zabrać do szpitala: książki, zeszyty szkolne, a dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - indywidualny program edukacyjny.

Pobyt w szkole szpitalnej udokumentowany zaświadczeniem z ocenami (bądź też potwierdzającym uczestnictwo w lekcjach - bez ocen) powinien być traktowany w szkole macierzystej jako obecność (oddelegowanie do innej szkoły) a oceny zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe (Dz. U z 2017r. poz. 59 z późn. zm.), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz. U z 2017r. poz.60) rozprządzeniem MENiS z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646) oraz rozporządzeniem  MENiS  z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej( Dz.U. 2017 poz. 1654).

     Jeżeli zaistnieje sytuacja, że uczeń z jakiegoś powodu nie otrzyma wykazu ocen w dniu wyjazdu, to zostanie on przesłany do szkoły macierzystej.

Szczegółowe informacje można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu: (32) 47-625-00.

   W naszej szkole istnieje możliwość nauki języka angielskiego. Posiadamy pracownię komputerową z bogatym oprogramowaniem,pracownię plastyczną, bibliotekę i filmotekę.

     W czasie wolnym od lekcji i zabiegów rehabilitacyjnych dzieci uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych oraz kołach zainteresowań. Naszym uczniom organizujemy konkursy o różnorakiej tematyce i angażujemy w uroczystości szkolne. Staramy się je integrować ze środowiskiem lokalnym. Do dyspozycji dzieci pozostaje również duży ogród z bogatym drzewostanem, placem zabaw i boiskiem.