ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Polubić siebie

BUDOWANIE POZYTYWNEGO OBRAZU WŁASNEJ OSOBY 
U UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
REALIZOWANA
W KLASACH IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Autorzy:
Joanna Herman-Trzos
Nadia Pogodzińska
Lucyna Różek

Czas realizacji:
01. 11. 2014r.- 31. 03. 2015r.

„W systemie wartości człowieka nie ma nic ważniejszego
– bardziej decydującego o jego rozwoju psychicznym i motywacjach 
– niż szacunek, którym darzy on samego siebie”.

Nathaniel Branden

Poczucie własnej wartości jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Bez niego nie potrafilibyśmy się rozwijać, zdobywać wiedzy, umiejętności, budować relacji z ludźmi, osiągać sukcesów. Wiele czynników wpływa na budowanie się poczucia własnej wartości. Oprócz predyspozycji genetycznych, znaczącą rolę odgrywa wychowanie dziecka. Największym źródłem jej kształtowania są rodzice, którzy modelują je podczas codziennych kontaktów z dzieckiem. Również szkoła, która odgrywa znaczącą rolę w procesie socjalizacji, winna stwarzać sytuacje do jej rozwijania i modyfikowania.

W związku z powyższym głównym celem innowacji pedagogicznej „Polubić siebie” jest właśnie podnoszenie poczucia własnej wartości u uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów dotkniętych niepełnosprawnością, a także kształtowanie w nich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień artystycznych.

DZIAŁANIA I RODZAJE ZAJĘĆ PRZEPROWADZANYCH W ZAKRESIE INNOWACJI 

- prowadzenie zajęć wychowawczych ukierunkowanych na budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów dotkniętych niepełnosprawnością,

- organizowanie spotkań z psychologiem lub pedagogiem szkolnym raz w miesiącu (prowadzenie zajęć poruszających tematykę poczucia własnej wartości),

- zorganizowanie spotkań z przedstawicielami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- wręczanie listów pochwalnych uczniom pozytywnie wyróżniających się na tle klasy,

- organizowanie zajęćo charakterze arteterapeutycznym prowadzonych przez nauczycieli-wychowawców oraz nauczyciela muzyki (zajęcia z elementami relaksacji, biblioterapii, plastykoterapii i muzykoterapii),

- prowadzenie tablicy informacyjnej prezentującej wskazówki do pracy na temat budowania poczucia własnej wartości (dla ucznia, rodzica, nauczyciela);