ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

17 lipca 2019

Zadania pedagoga szkolnego

Zadania pedagoga szkolnego:

-diagnoza środowiska szkolnego, rozpoznawanie bieżących problemów w szkole  i na oddziale;

-diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych , edukacyjnych i psychofizycznych uczniów, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

 -określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

  -rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów  i ich uczestnictwo w życiu  szkoły lub placówki;

  -podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów   w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

- udzielanie wsparcia uczniom szczególnie uzdolnionym oraz uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce;

- udzielanie pomocy uczniom mających trudności w kontaktach interpersonalnych, uczniom niedostosowanym społecznie bądź zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

-udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich  do rozpoznawanych potrzeb uczniów;

  -diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

  -podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

- czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego i nauki podczas pobytu w szpitalu;

- udzielanie wsparcia oraz pomocy uczniom w eliminowaniu napięcia emocjonalnego związanego z pobytem w szpitalu oraz eliminowanie napięć psychicznych będących wynikiem  sytuacji stresogennych w szkole (z uwzględnieniem jednostki chorobowej oraz leczenia);

- współpraca z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły oraz poszerzających zakres działań o charakterze profilaktycznym  (Szkoła macierzysta ucznia, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Straż Miejska, Policja, Sąd Rejonowy  i inne);

  -minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

  -inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

-współpraca z lekarzami, personelem medycznym w zakresie minimalizowania skutków niepożądanych zachowań związanych z pobytem w szpitalu oraz rehabilitacją;

 - pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

- wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.