ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Gram, bawię się , liczę

Termin realizacji projektu:
15.09.2014 – 15.06.2015 roku

AUTORZY PROJEKTU:
Agata Orszulik – nauczyciel matematyki
Magdalena Kuszlewicz–Klos – pedagog szkolny
Grażyna Jurkowska – nauczyciel/wychowawca
Aneta Kozon-Baran – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej/wychowawca

Założenia projektu:

Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją) i uczniów zdolnych, którzy w ramach projektu będą uczestniczyć 
w zajęciach praktycznych, rekreacyjnych oraz wyrównawczo-dydaktycznych, 
w trakcie których dzięki grom logicznym (RUMIKUMB, LOTTO i inne) będą trenować zaburzone czynności w zakresie matematyki i usprawniać zaburzone funkcje 
w przyjaznej dla nich atmosferze. Metoda zabawy pozwoli niwelować czynniki stresogenne, które przeważnie negatywnie wpływają na tryb przyswajania wiedzy, jak również rozwijać nabyte wcześniej uzdolnienia i umiejętności. 
 

Cele projektu:
• popularyzacja wartości gier logicznych,
• kształtowanie nawyku automotywacji do nauki matematyki, 
• budowanie zainteresowań nauką matematyki u uczniów, 
• kształtowanie umiejętności korzystania z posiadanej wiedzy w praktyczny sposób , 
• rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,
• aktywizowanie ucznia, zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów,
• umożliwienie uczniom mającym problemy w zakresie wiedzy matematycznej odniesienie sukcesów,
• budowanie motywacji do nauki w formie zabawy.

Forma realizacji:
- zajęcia warsztatowe w grupie/klasie 
- zajęcia indywidualne podczas zajęć z pedagogiem szkolnym

Podsumowanie projektu:
prezentacja  wykonana w programie Power Point

Przewidywane rezultaty:
- usprawnianie zaburzonych funkcji u uczniów objętych opieką psychologiczno-pedagogiczną,
- uczniowie przyswajają elementy matematyki w praktyce,
- przedstawienie uczniom alternatywnych technik przyswajania wiedzy matematycznej,

- uczniowie odnoszą sukcesy i pokonują dotychczasowe trudności w nauce matematyki.

DZIAŁANIA:

Lp.

Nazwa działania

termin

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

1.

Zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym dla uczniów z dokumentacją z PPP

Cały rok szkolny

M. Kuszlewicz-Klos

 

2.

Rozgrywki gry w RUMIKUMBA

Cały rok szkolny

G. Jurkowska

A. Orszulik

 

3.

Gry logiczne jako element działań podczas zajęć edukacyjnych

Raz w miesiącu

  1. Orszulik

A. Kozon-Baran