ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Matematyka wokół nas

Termin realizacji projektu:
12.03.2014 – 26.03.2014 roku


Nauczyciele zaangażowani:
Agata Orszulik – koordynator
Piotr Świąder

Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju. Uczniowie w ramach projektu będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych popularyzujących matematykę w życiu codziennym. W trakcie zajęć będą wykorzystywać zdobyte wiadomości w praktyce. Stworzą prezentację, obrazującą jak wiele elementów w otaczającej nas rzeczywistości ma związek 
z  matematyką.

Cele projektu:
• popularyzacja matematyki,
• podniesienie motywacji do nauki tego przedmiotu, 
• rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych ucznia,
• rozwijanie uzdolnień ucznia,
• umożliwienie odniesienia sukcesu w nauce matematyki, 
• kształtowanie umiejętności korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób twórczy, 
• rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,
• rozwijanie umiejętności wykorzystania technik informatycznych w nauczaniu matematyki,
• aktywizowanie ucznia, zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów,
• kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
• wdrażanie do systematycznego, celowego działania oraz dobrej organizacji pracy.

Forma realizacji:
Zajęcia warsztatowe w grupie lub indywidualne

Podsumowanie projektu:
prezentacja  wykonana w programie Power Point
praca plastyczna

Przewidywane rezultaty:
- promocja matematyki wśród uczniów,
- uczniowie mają większą motywację i chcą się uczyć matematyki,
- przekonanie uczniów, że matematyka nie jest trudna, a może być przyjemna.