ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

10 czerwca 2021

Psycholog szkolny

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Dorota Michałowska 

godziny pracy:

poniedziałek:      14:30-18:30

środa:                  16:00-20:00

piątek:                 13:30-16:30

 

Psycholog szkolny:

UWAGA!! Psychologa szkolnego obowiązuje tajemnica zawodowa! Zatem zapraszam wszystkich zainteresowanych...

Gdzie?

Gabinet psychologa szkolnego znajduje się na parterze w budynku szkoły.

Poniżej przedstawiam zakres indywidualnej pomocy psychologicznej. Jeśli Twoja odpowiedź na którekolwiek z poniższych pytań brzmi TAK, zapraszam do gabinetu, który otwarty jest dla każdego ucznia.

 1. Czy mam problemy z rówieśnikami?
 1. Czy sytuacja szkolna/lekcyjna/domowa mnie stresuje?
 1. Czy mam problemy natury emocjonalnej?
 1. Czy miewam konflikty z rodzicami/opiekunami?
 1. Czy chcę rozwijać swój potencjał osobisty, żyć pełnią JA?
 1. Czy stosuje używki (papierosy, alkohol, narkotyki)?
 2. Czy nadmiernie przesiaduję przed ekranem TV, komputera?
 3. Czy miewam myśli samobójcze, okaleczam się?
 4. Czy inni ludzie zwracają mi uwagę, że coś ze mną „nie tak”?
 5. Czy czasem mam wrażenie, że moje życie nie jest pełne, że urodziłem/łam się w nieodpowiednim momencie?
 6. Czy po prostu chcę porozmawiać, poradzić się?

 

ZAPRASZAM :)

psycholog-  mgr Dorota Michałowska

ZADANIA PSYCHOLOGA w ZSS przy WSRdD w Jastrzębiu - Zdroju

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów


Zakres działań:

 2 Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny).
3. Prowadzenie obserwacji i działań diagnostycznych w kierunku rozpoznawania przyczyn trudności w nauce, trudności wychowawczych, problemów emocjonalnych i uzdolnień uczniów.
4.Współpraca z wychowawcami, nauczycielami, personelem medycznym w zakresie organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
5. Poradnictwo i pomoc psychologiczna.
-Pomoc uczniom w pokonywaniu trudności adaptacyjnych - integracja uczniów
-Współpraca z pedagogami i nauczycielami w zakresie pomocy i wsparcia dla poszczególnych uczniów.
-Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców
-Indywidualna opieka psychologiczna dla uczniów mających trudności w:
- adaptacji do środowiska szkolnego,
- radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i niepowodzeniami szkolnymi
-Przeciwdziałanie podejmowaniu zachowań ryzykownych przez uczniów – zapobieganie zaburzeniom zachowania ;
6. Konsultacje i doradztwo psychologiczne dla rodziców – pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, konfliktowych,

- Wskazywanie osób i instytucji udzielających wsparcia i pomocy specjalistycznej.

7. Przeciwdziałanie przemocy i niedostosowaniu społecznemu uczniów
Przeprowadzenie zajęć integracyjnych:
 warsztaty rozwijające umiejętności społeczne uczniów

 8.  Monitorowanie uczniów będących w grupie ryzyka; Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ucznia na oraz edukowanie uczniów w zakresie konsekwencji związanych z zachowaniami niebezpiecznymi;
9. Wychowanie do wartości
Wsparcie uczniów w zakresie zrozumienia godności własnej osoby i innych oraz poszanowania wartości; Propagowanie dialogu jako formy obrony wartości, przezwyciężania różnic i rozwiązywania konfliktów; Promowanie społecznego aspektu człowieka, gdzie dla poznania, rozwoju i realizacji siebie każdy potrzebuje poznania swoich emocji i reakcji;
-Wsparcie przyjmowania postaw solidarnościowych w odpowiedzialności za siebie i innych.

10. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami wspomagającymi pracę szkoły. Działania będą realizowane przez cały rok szkolny, w razie wystąpienia takiej potrzeby lub na wniosek odpowiedniej instytucji samorządowej czy państwowej.

11.Czy po prostu chcę porozmawiać, poradzić się?

 Pamiętaj, życie zawsze warte jest rozmowy...https://zwjr.pl/

ZAPRASZAM :)

psycholog-  mgr Dorota Michałowska