logo z grafiką sowy Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Witaj na naszej stronie

Szanowni Rodzice, pobyt Państwa dziecka w szpitalu nie musi oznaczać zaległości w nauce.

Zespół Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju obejmuje nauką uczniów szkoły podstawowej i liceum.

Informacje na temat godzin dostępności nauczycieli naszej szkoły dostępne są w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu tel./fax: 32 476 25 00

  1. PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA PODCZAS PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY:
a. Zaświadczenie ze szkoły macierzystej
b. Numer polisy NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków)
c. Orzeczenie o niepełnosprawności
d. Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej
e. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej
f. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy dostarczyć również IPET (indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny) ze szkoły macierzystej

FORMULARZE WYPEŁNIANE PODCZAS PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY:

UWAGA! MOŻNA POPROSIĆ NAUCZYCIELI W SZKOLE MACIERZYSTEJ, ABY OKREŚLILI  ZAKRES MATERIAŁU DO ZREALIZOWANIA W TRAKCIE POBYTU W SZPITALU.

UCZEŃ POWINIEN POSIADAĆ PODRĘCZNIKI I ZESZYTY, Z KTÓRYCH KORZYSTA W SZKOLE MACIERZYSTEJ.

  1. WYKAZ OCEN OTRZYMANYCH W TRAKCIE POBYTU W NASZEJ SZKOLE

1. W dniu wypisu ze szpitala/szkoły uczeń otrzymuje zaświadczenie z ocenami. Jeżeli uczeń nie dostanie wykazu ocen otrzymanych w trakcie pobytu w szpitalu w dniu wyjazdu, Dyrektor szkoły przesyła go do szkoły macierzystej ucznia.
2. Pobyt w szkole szpitalnej udokumentowany zaświadczeniem z ocenami (bądź też potwierdzającym uczestnictwo w lekcjach – bez ocen) powinien być traktowany w szkole macierzystej jako obecność (oddelegowanie do innej szkoły), a oceny zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe (Dz. U z 2017r. poz. 59 z późn. zm.), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz. U z 2017r. poz.60) rozporządzeniem MENiS z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646) oraz rozporządzeniem  MENiS  z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej( Dz.U. 2017 poz. 1654).

link: Szczegółowa informacja dotycząca zasad ocenia w szkołach przy podmiotach leczniczych

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

W czasie wolnym od lekcji i zabiegów rehabilitacyjnych dzieci uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych (opiekuńczo- wychowawczych) prowadzonych w ramach grup wychowawczych. Organizowane są one w celu zaspokajania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, wspomagania ich procesu terapeutycznego oraz zagospodarowania czasu wolnego uczniów.
Działania te realizowane są w szczególności w formie:
– zajęć wychowawczych oddziałujących terapeutycznie na psychikę dziecka, w tym zajęć czytelniczych, plastycznych, teatralnych, wokalno-muzycznych, gier i zabaw np. integrujących grupę,
–  spacerów, gier i zabaw na wolnym powietrzu, w tym usprawniających fizycznie,
– odrabiania lekcji.

Naszym uczniom organizujemy konkursy o różnorakiej tematyce i angażujemy w uroczystości szkolne. Staramy się je integrować ze środowiskiem lokalnym. Do dyspozycji dzieci pozostaje duży ogród z bogatym drzewostanem, placem zabaw i boiskiem. Ponadto na terenie szkoły funkcjonuje sala doświadczania świata, uczniowie mogą korzystać z bogatych zasobów bibliotecznych, urozmaicenie stanowią także zajęcia z wykorzystaniem podłogi interaktywnej Fun Floor, konsoli  x-box czy ozobotów.
Szczegółowe informacje można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu: 32 47 625 00

Szkoła pracuje w oparciu o akty prawne: 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000183001.pdf

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049301.pdf

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000026901.pdf

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2017000165401.pdf

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2013000038001.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dziennikustaw.gov.pl)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dziennikustaw.gov.pl)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dziennikustaw.gov.pl)