logo z grafiką sowy Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Witaj na naszej stronie

Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju to placówka, która obejmuje swoją opieką dzieci i młodzież przebywających na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju.  
Organem prowadzącym szkołę jest Województwo Śląskie.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty, Delegatura Kuratorium Oświaty w Rybniku.

Historia
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, w którym znajduje się nasza szkoła  istnieje od 1952 roku. Budynek powstał w latach 1927-1928 dla upamiętnienia 10. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Służył początkowo jako Sanatorium dla Inwalidów Wojskowych i Powstańczych im. Marszałka J. Piłsudskiego. Na początku lat 50  budynek został przejęty przez Wojewódzki Zakład Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych. Wówczas na leczenie przyjmowano tu dzieci z chorobą Heine- Medina i Little`a, później po mózgowym porażeniu dziecięcym.

W 1965 roku przy ówczesnym Wojewódzkim Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci powstała szkoła podstawowa. W początkowym okresie istnienia naukę prowadzono w dwóch grupach: specjalnej i nauczania początkowego. W następnych latach stopniowo powstawało coraz więcej oddziałów/klas i nauką zostały objęte wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej, również specjalnej.

1 września 1999 roku w związku z Reformą Systemu Edukacji  w placówce utworzono Gimnazjum Specjalne i tym samym powstał Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci. 
W skład Zespołu Szkół wchodzi również Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

Od 1 września 2013 roku w placówce funkcjonuje VII Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju.

Od 1 września 2019 roku w związku z reformą systemu edukacji wygasło funkcjonowanie gimnazjum. 

Działalność
Działalność naszej szkoły jest nierozerwalnie związana z działalnością szpitala, ponieważ edukacją obejmowane są dzieci przybywające tu na leczenie.
Zespół Szkół zapewnia edukację na poziomie szkoły podstawowej i liceum oraz szkoły podstawowej specjalnej i liceum specjalnego, a także całodzienną opiekę w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Dzieci mają możliwość kontynuacji nauki przerwanej w szkole macierzystej, gdyż pedagodzy dostosowują program nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów.
Proces dydaktyczno-wychowawczy opiera się na założeniach pedagogiki leczniczej.
Na każdej lekcji nauczyciel realizuje:
– cele terapeutyczno – rewalidacyjne,
– cele dydaktyczno – wychowawcze,
– cele profilaktyczne;

Hierarchia ważności celów może być różna w zależności od stanu zdrowia ucznia, zadań korektury, potrzeb kompensacji i wskazań lekarskich.

Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół stanowią wysoko wykwalifikowany i kreatywny personel nastawiony na współpracę. 

Wizja 
Jesteśmy szkołą promującą zdrowie, dlatego nasi wychowankowie w trakcie pobytu w szpitalu otrzymują  najnowsze rozwiązania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, które przenoszą i propagują w domach rodzinnych i szkołach macierzystych. 

Misja
Podstawowym celem naszej placówki jest stymulacja rozwoju psychofizycznego naszych podopiecznych oraz kształtowanie u nich nawyków sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
Istniejemy dla dzieci i młodzieży – pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego przebywających tu na leczeniu i rehabilitacji.

Naszym klientem są dzieci niepełnosprawne oraz nierzadko ich rodziny przebywające wraz z dziećmi w szpitalu.
Naszym uczniom oferujemy:
– aktywizujące metody pracy,
– wszechstronną opiekę pedagogiczną, terapeutyczną,
– ciekawe formy spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań,
– indywidualne – holistyczne podejście do dziecka,
– nowoczesne wyposażenie szkoły, dostęp do multimediów.
Wszystkie nasze działania oparte są uniwersalnych wartościach tj.: miłość, przyjaźń, piękno, prawda, tradycje itd.

W naszej szkole szczególny nacisk kładziemy na:
– wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
– dostarczanie wiedzy o tym, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu,
– kształtowanie nawyków higieniczno-zdrowotnych, 
– wdrażanie do racjonalnego odżywiania się i kulturalnego spożywania posiłków,
– wyrobienie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom,
– budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę.

Pragniemy również ukształtować pozytywny obraz naszej placówki w środowisku lokalnym.