logo z grafiką sowy Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Witaj na naszej stronie

Pedagog szkolny

mgr Dorota Matlakiewicz
godziny pracy:
poniedziałek:     11.00 – 17.00
wtorek:              8.00 – 14.00
środa:                8.00 – 15.00
czwartek:          8:00 – 15.00
piątek:               10.00 – 16.00

Zadania pedagoga szkolnego:
– diagnoza środowiska szkolnego, rozpoznawanie bieżących problemów w szkole  i na oddziale;
– diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych , edukacyjnych i psychofizycznych uczniów, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
– określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
– rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów  i ich uczestnictwo w życiu  szkoły lub placówki;
– podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów   w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
– udzielanie wsparcia uczniom szczególnie uzdolnionym oraz uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce;
– udzielanie pomocy uczniom mających trudności w kontaktach interpersonalnych, uczniom niedostosowanym społecznie bądź zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
– udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich  do rozpoznawanych potrzeb uczniów;
– diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
– podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
– czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego i nauki podczas pobytu w szpitalu;
– udzielanie wsparcia oraz pomocy uczniom w eliminowaniu napięcia emocjonalnego związanego z pobytem w szpitalu oraz eliminowanie napięć psychicznych będących wynikiem  sytuacji stresogennych w szkole (z uwzględnieniem jednostki chorobowej oraz leczenia);
– współpraca z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły oraz poszerzających zakres działań o charakterze profilaktycznym  (Szkoła macierzysta ucznia, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Straż Miejska, Policja, Sąd Rejonowy  i inne);
– minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
– inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
– współpraca z lekarzami, personelem medycznym w zakresie minimalizowania skutków niepożądanych zachowań związanych z pobytem w szpitalu oraz rehabilitacją;
– pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
– wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
112
Numer alarmowy
Zadzwoń pod ten numer, jeśli zagrożone jest życie lub zdrowie i niezbędna jest interwencja policji, straży pożarnej lub pogotowia. 997 Policja 998 Straż Pożarna 999 Pogotowie Ratunkowe

800 12 12 12
Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
To telefon skierowany do wszystkich dzieci, które potrzebują pomocy. Jeśli zadzwonisz pod ten numer, będziesz mógł/mogła porozmawiać ze specjalistą, który postara Ci się pomóc. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16:15. Jeśli zadzwonisz po tej godzinie lub w nocy, możesz przedstawić swój problem i pozostawić numer telefonu, a następnego dnia na pewno ktoś do Ciebie oddzwoni. Możesz skontaktować się także za pośrednictwem strony internetowej Rzecznika Praw Dziecka www.brpd.gov.pl, ale odpowiedź zajmie wtedy więcej czasu. Od kwietnia 2020 roku rozszerzono działalność telefonicznej linii interwencyjnej. Wszystkie osoby – uczniowie, rodzice, nauczyciele czy władze lokalne – uzyskają pomoc prawną i wyjaśnienia dotyczące treści, które mogą być nauczane w polskich szkołach.

116 111
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Jeżeli czujesz się krzywdzony i potrzebujesz pomocy – możesz zadzwonić pod numer 116 111. Specjaliści porozmawiają z Tobą o każdym trudnym problemie i udzielą Ci pomocy. Telefon działa 7 dni w tygodniu całodobowo*. Możesz także zarejestrować się na stronie www.116111.pl i napisać wiadomość.

800 080 222
Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.
Jeśli czujesz się przygnębiony, masz problemy w szkole lub w domu lub jesteś ofiarą przemocy, czekają na Ciebie specjaliści. To doświadczeni pracownicy Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych: psychologowie, pedagodzy i prawnicy. Konsultanci odpowiedzą na twoje pytania, doradzą, co możesz zrobić w swojej sytuacji. Możesz skontaktować się także przez stronę: www.liniadzieciom.pl.

801 120 002
Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”
To numer, pod który mogą dzwonić ofiary przemocy w rodzinie, a także osoby, które usłyszały o takiej przemocy lub są jej świadkami. Konsultacje prowadzone są telefonicznie lub mailowo: niebieskalinia@niebieskalinia.info Kontaktując się z „Niebieską Linią” uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

Dyżurnet.pl
Zagrożenia w Internecie
Możesz tu zgłaszać informacje o wszystkich nielegalnych i niepokojących treściach znalezionych w Internecie. Jeśli specjaliści z dyżurnet.pl uznają, że znalezione przez Ciebie treści są nielegalne – poinformują o tym policję lub prokuraturę. Twoje zgłoszenie może być anonimowe, to znaczy, że nikt nie dowie się o tym, że to Ty zgłosiłeś nielegalne treści. Nielegalne treści możesz zgłosić poprzez stronę www.dyzurnet.pl, e-mailowo: dyzurnet@dyzurnet.pl lub telefonicznie numerem 801 615 005 (całodobowo).

800 199 990
Ogólnopolski Telefon Zaufania Problem z narkotykami, uzależnieniami
To numer, pod którym uzyskasz pomoc oraz wsparcie, jeśli Twój problem związany jest z narkotykami lub uzależnieniem od narkotyków. Możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i wtedy, kiedy zauważysz, że problem z narkotykami ma osoba w Twoim otoczeniu. Telefon jest czynny codzienne od 16:00 do 21:00*, z wyjątkiem świąt państwowych.

800 100 100
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach dotyczących bezpieczeństwa dzieci
To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci, które przeżywają kłopoty i trudności takie jak: agresja, przemoc w szkole, cyberprzemoc, zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Specjaliści dostępni są od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00-17:00*. Kontakt online przez stronę www.800100100.pl.

źródło: https://unicef.pl/co-robimy/prawa-dziecka/gdzie-szukac-pomocy

zobacz także —->>> https://view.genial.ly/60b1bac20322d50d63bdff01/interactive-image-gdzie-szukac-pomocy