logo z grafiką sowy Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Witaj na naszej stronie

Psycholog szkolny
mgr Dorota Michałowska 

godziny pracy:
poniedziałek:      7.30-10.30
środa:                 15.00-19.00
piątek:                 7.30-10.30

Psycholog szkolny: 
prowadzi badania psychologiczne (test, kwestionariusz); 
uświadamia mechanizmy działania, podpowiada, jak można lub jak należy coś zmienić, ale NIE ZMIENIA nikogo (za zmianę odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca się do psychologa); 
nie prowadzi terapii długoterminowej – w razie potrzeby wskazuje miejsce, gdzie można szukać dalszej pomocy; 

UWAGA!! Psychologa szkolnego obowiązuje tajemnica zawodowa! Zatem zapraszam wszystkich zainteresowanych… 
Gdzie? 
Gabinet psychologa szkolnego znajduje się na parterze w budynku szkoły. 
Poniżej przedstawiam zakres indywidualnej pomocy psychologicznej. Jeśli Twoja odpowiedź na którekolwiek z poniższych pytań brzmi TAK, zapraszam do gabinetu, który otwarty jest dla każdego ucznia. 
Czy mam problemy z rówieśnikami? 
moje kontakty towarzyskie mnie nie satysfakcjonują, 
klasa ma nadmierne oczekiwania wobec mojej osoby, 
często bywam kozłem ofiarnym, 
popadam w liczne konflikty z innymi uczniami, 
bywam ofiarą agresji słownej i fizycznej, 
doskwiera mi samotność w grupie, 
nie wiem, jak pomóc komuś, kto tej pomocy potrzebuje.  
Czy sytuacja szkolna/lekcyjna/domowa mnie stresuje? 
miewam kłopoty ze snem, 
objadam się/ nie dojadam, 
mam zaburzoną uwagę i koncentrację, nie potrafię się skupić na nauce, 
unikam szkoły, wagaruję, 
boję się sprawdzianu, odpowiedzi, 
unikam określonych przedmiotów, nauczycieli. 
Czy mam problemy natury emocjonalnej? 
często bez przyczyny jestem smutny, zdołowany, 
nie panuję nad emocjami, łatwo wybucham, 
na sytuacje trudne reaguję wybuchem śmiechu, maskuję swoje uczucia. 
Czy miewam konflikty z rodzicami/opiekunami? 
myślę, że nie mogę na nich liczyć, są mało wyrozumiali, 
nie interesują się moją osobą, potrafią tylko wymagać, 
nie okazują mi swoich uczuć, 
nie poświęcają mi tyle uwagi, ile bym oczekiwał/ła. 
Czy chcę rozwijać swój potencjał osobisty, żyć pełnią JA? 
chcę porozmawiać o moich sukcesach, pragnieniach, planach, 
jestem zainteresowany/na rozwojem własnego potencjału (intelektualnego, społecznego, osobowości). 
Czy stosuje używki (papierosy, alkohol, narkotyki)? 
Czy nadmiernie przesiaduję przed ekranem TV, komputera? 
Czy miewam myśli samobójcze, okaleczam się? 
Czy inni ludzie zwracają mi uwagę, że coś ze mną „nie tak”? 
Czy czasem mam wrażenie, że moje życie nie jest pełne, że urodziłem/łam się w nieodpowiednim momencie? 
Czy po prostu chcę porozmawiać, poradzić się? 

  

ZAPRASZAM 🙂 

Psycholog – mgr Dorota Michałowska 

ZADANIA PSYCHOLOGA w ZSS przy WSRdD w Jastrzębiu – Zdroju 
1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów 
Zakres działań: 
Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i potencjalnych możliwości uczniów, 
Rozpoznawanie sytuacji opiekuńczo – wychowawczej, 
Określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
2. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny). 
3. Prowadzenie obserwacji i działań diagnostycznych w kierunku rozpoznawania przyczyn trudności w nauce, trudności wychowawczych, problemów emocjonalnych i uzdolnień uczniów. 
4.Współpraca z wychowawcami, nauczycielami, personelem medycznym w zakresie organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
5. Poradnictwo i pomoc psychologiczna. 
– Pomoc uczniom w pokonywaniu trudności adaptacyjnych – integracja uczniów 
– Współpraca z pedagogami i nauczycielami w zakresie pomocy i wsparcia dla poszczególnych uczniów. 
– Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców 
– Indywidualna opieka psychologiczna dla uczniów mających trudności w: 
– adaptacji do środowiska szkolnego, 
– radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i niepowodzeniami szkolnymi 
– Przeciwdziałanie podejmowaniu zachowań ryzykownych przez uczniów – zapobieganie zaburzeniom zachowania; 
6. Konsultacje i doradztwo psychologiczne dla rodziców – pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, konfliktowych, 
– Wskazywanie osób i instytucji udzielających wsparcia i pomocy specjalistycznej. 
7. Przeciwdziałanie przemocy i niedostosowaniu społecznemu uczniów 
Przeprowadzenie zajęć integracyjnych: 
 warsztaty rozwijające umiejętności społeczne uczniów 
8.  Monitorowanie uczniów będących w grupie ryzyka; Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ucznia na oraz edukowanie uczniów w zakresie konsekwencji związanych z zachowaniami niebezpiecznymi; 
9. Wychowanie do wartości 
Wsparcie uczniów w zakresie zrozumienia godności własnej osoby i innych oraz poszanowania wartości; Propagowanie dialogu jako formy obrony wartości, przezwyciężania różnic i rozwiązywania konfliktów; Promowanie społecznego aspektu człowieka, gdzie dla poznania, rozwoju i realizacji siebie każdy potrzebuje poznania swoich emocji i reakcji; 
– Wsparcie przyjmowania postaw solidarnościowych w odpowiedzialności za siebie i innych. 
10. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami wspomagającymi pracę szkoły. Działania będą realizowane przez cały rok szkolny, w razie wystąpienia takiej potrzeby lub na wniosek odpowiedniej instytucji samorządowej czy państwowej. 
11. Czy po prostu chcę porozmawiać, poradzić się? 

Pamiętaj, życie zawsze warte jest rozmowy… https://zwjr.pl/ 

ZAPRASZAM 🙂 

Psycholog szkolny – mgr Dorota Michałowska