logo z grafiką sowy Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Witaj na naszej stronie

Projekty, programy i kampanie realizowane w naszej placówce:

Każdego roku, nasza szkoła przystępuje do nowych programów, projektów lub kampanii a także kontynuuje realizację zadań wynikających
z wcześniej podjętych działań. 

Rok szkolny 2023/2024

plakat projektu edukacyjnego szlachetnie i zdrowo z małpką iwoną

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY SZLACHETNIE I ZDROWO Z MAŁPKĄ IWONĄ

Odbiorca działań projektowych: uczniowie klas 1-3 SP.
CELE PROJEKTU:
· kształtowanie postaw szlachetności,
· kształtowanie postaw dbałości o zdrowie, rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie,
· rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne,
· integracja zespołu przedszkolnego/klasowego,

OPIS PROJEKTU:
Postacią przewodnią projektu jest małpka Iwona, która jest strażniczką szlachetnych zachowań, przestrzegania zasad zdrowego żywienia oraz dbania o przyrodę. W poszczególne dni będzie tłumaczyła, jak być grzecznym, jak żyć zdrowo, jak żyć w zgodzie z naturą.
Projekt składa się z trzech modułów tematycznych:
I Moduł SZLACHETNOŚĆ
II Moduł ZDROWIE
III Moduł PRZYRODA

Koordynator: Dorota Matlakiewicz

plakat ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Zabawa Sztuką

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „ZABAWA SZTUKĄ”

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.
Cele szczegółowe:
tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy,
wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym,
ogólnopolskim, europejskim i światowym,
rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,
rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością,
zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi.
Założenia projektu:
wspomaganie rozwoju dzieci,
odkrywanie dziecięcych talentów,
budowanie więzi w grupie,
rozwijanie wiary we własne możliwości,
współpraca z środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami kultury, artystami, branie udziału w wyjściach i wycieczkach związanych z tematyką dotyczącą projektu,
kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki,
udział w akcjach propagujących działalność twórczą,
rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych.

Projekt powstał na bazie programu własnego pt. „Zabawa sztuką”, jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 tj.:
„Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy (…)”.
W projekcie stawiamy na proces twórczy, rozwój kreatywności i kompetencji kluczowych, dlatego nie wykorzystujemy kolorowanek, szkiców nauczycieli, wydruków, kart pracy, wszelkich elementów, które powielają schematy i ograniczają twórczość dzieci i młodzieży.

Koordynator: Edyta Paruch

plakat kampanii uniwersytet dzieci

Fundacja Uniwersytet Dzieci od 2007 roku działa non-profit na rzecz edukacji dzieci. Organizujemy akademickie zajęcia dla dzieci i młodzieży, tworzymy materiały edukacyjne dla nauczycieli, a także organizujemy dla nich konferencje i szkolenia. Wspieramy także dyrektorów szkół oraz rodziców. Naszymi działaniami inspirujemy ponad 150 tysięcy dzieci rocznie i pomagamy im w budowaniu lepszej przyszłości!

Koordynator: Małgorzata Bujar-Kosmala

plakat kampanii sztuka emocji

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do realizacji projektu „Sztuka emocji”. Jego celem jest przybliżenie i oswojenie dzieci ze światem uczuć i emocji za pomocą sztuki w różnych formach. Realizacja projektu odbywa się od 1.10.2023r. do 31.05.2024r. i obejmuje realizację 8 tematów projektowych, dotyczących 8 emocji (przypisanych do konkretnych miesięcy) z pomocą 8 podanych dziedzin sztuki.

Koordynator: Lucyna Różek
Joanna Herman-Trzos

plakat kampanii strażnicy uśmiechu

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY „STRAŻNICY UŚMIECHU”.

Program adresowany do szkół podstawowych w ramach, którego prowadzone są zajęć psychoedukacyjne, realizowane na podstawie scenariuszy w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.
Program „Strażnicy Uśmiechu” został opracowany przez Nadę Ignjatović-Savić – profesorkę psychologii Uniwersytetu Belgradzkiego w Serbii, po trudnych doświadczeniach wojny w krajach byłej Jugosławii. Został zaadaptowany do realizacji w polskich szkołach przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.
Wdrożenie programu w szkole przyczynia się m.in. do:
· poprawy klimatu społecznego szkoły oraz atmosfery panującej w klasie,
· rozwijania osobistej i społecznej świadomości,
· uświadomienia swojej wyjątkowości,
· wzbogacania swoich doświadczeń oraz umiejętności radzenia sobie z problemami,
· osiągnięcia stabilności emocjonalnej,
· rozwijania optymalnych strategii przezwyciężania nieprzyjemnych stanów psychicznych,
· rozwijania sztuki wyrażania siebie,
· umacniania zaufania i wiary w stosunku do siebie i innych,
· zmniejszenia poziomu agresji i przemocy wśród uczniów, lepszej współpracy miedzy uczniami, tolerancji i pogody ducha,
· zwiększonej satysfakcji z pracy wśród nauczycieli.

Koordynator: Dorota Matlakiewicz

plakat kampanii respektuj

W ramach kampanii RESPEKTUJ.PL prowadzone są zajęcia mające na celu rozbudzanie wśród uczniów takich wartości jak szacunek, przyjaźń, empatia i tolerancja oraz przeciwstawianie się różnorodnym formom przemocy i dyskryminacji. Kampania wspierana jest przez wielu znanych dziennikarzy i artystów.

Koordynator: Dorota Matlakiewicz

plakat kampanii narodowe czytanie

NARODOWE CZYTANIE – 2023 NAD NIEMNEM

Pod honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.
Ogólnopolska akcja, która ma zachęcić do sięgnięcia po największe dzieła polskiej literatury, organizowana przez Prezydenta RP od 2012 roku. Wspólne, głośne czytanie fragmentów wybranej lektury.

Koordynator: Sylwia Piszczek,
Katarzyna Zbijowska-Musiał

plakat kampanii klub szkół unicef

Klub Szkół UNICEF

Program Klubu Szkół UNICEF opiera się na zaangażowaniu młodzieży. Tutaj wszyscy chętni, aktywni i wrażliwi na problemy społeczne młodzi ludzie mogą realizować aktywności proponowane przez UNICEF bądź wykorzystywać własne pomysły dotyczące praw dziecka i pomocy humanitarnej.

Koordynator: Sylwia Piszczek

plakat międzynarodowego dnia praw dziecka

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA
Z UNICEF 2023

UNICEF
Projekt realizowany w listopadzie, kiedy przypada rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Celem projektu jest zorganizowanie obchodów rocznicy uchwalenia konwencji, zwrócenie uwagi na dzieci i ich prawa, przybliżenie uczniom tematyki praw dziecka, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji, zwracanie uwagi na kwestie przeciwdziałania dyskryminacji.

Koordynator: Sylwia Piszczek

Grafika kampanii Bohateron

BohaterON

Fundacja Rosa, Fundacja Sensoria i Fundacja Pokolenia Kolumbów

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

VII edycja, tegoroczna, polegała na prowadzeniu zajęć i dodawaniu wpisów na portal dumnizpowstancow.pl

 

Kartka dla Powstańca – specjalna edycja projektu Kartka ze Szpitala i część ogólnopolskiej kampanii historycznej „BohaterON – włącz historię!”

Fundacja Rosa, Fundacja Sensoria i Fundacja Pokolenia Kolumbów

Projekt ma na celu działania terapeutyczne i edukacyjne skierowane do pacjentów szpitali w całej Polsce. Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Uczniowie z otrzymanych od fundacji materiałów wykonują własnoręcznie biało-czerwone laurki z życzeniami dla uczestników powstania. Wykonywaniu laurek towarzyszą zajęcia edukacyjne nt. powstania.


Koordynator: Sylwia Piszczek

Grafika Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

EKONOMIA NA CO DZIEŃ

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.
Program edukacyjny z zakresu edukacji ekonomicznej i doradztwa zawodowego, którego celem jest dostarczenie uczniom elementarnej wiedzy ekonomicznej oraz rozwijanie wśród nich postaw społecznych i przedsiębiorczych, tak aby potrafili zrozumieć procesy gospodarki rynkowej oraz zasady racjonalnego gospodarowania zasobami w życiu codziennym.

Koordynator: Sylwia Piszczek

MOJE FINANSE

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Patronat Honorowy Ministerstwo Finansów

Celem programu jest poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów dotyczących efektywnego zarządzania finansami osobistymi, wspieranie przedsiębiorczości oraz budowanie własnego kapitału społecznego–ekonomicznego a także wzmacnianie kompetencji pomocnych w dokonywaniu wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej czy przyszłości zawodowej.

Koordynator: Sylwia Piszczek

Grafika Projektu Bakcyl

Projekt BAKCYL

Projekt Warszawskiego Instytutu Bankowości

Projekt polegający na przekazywaniu młodzieży, przez pracowników bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie. Lekcje dla młodzieży online.


Koordynator: Sylwia Piszczek

Grafika Projektu Gdy Liczy Się Czas

Ogólnopolski Charytatywny Dzień w Piżamach – Obudź w Sobie Anioła


Fundacja Gdy liczy się czas

Zorganizowanie w szkole dnia w Piżamie, aby zwrócić uwagę na zdrowie i empatię, pomoc drugiemu, zwłaszcza słabszemu człowiekowi, solidarność z dziećmi, przebywającymi na oddziałach onkologicznych, dla których piżamy to codzienność.

Koordynator: Sylwia Piszczek

Plakat akcji żonkile Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Akcja społeczno – edukacyjna Żonkile

Muzeum POLIN

Celem akcji jest zachowanie pamięci o przeszłości jako jednej z nadrzędnych wartości, budowanie postaw solidarności, zwracanie uwagi na siłę wspólnoty i tolerancję, edukacja dzieci i młodzieży na temat wydarzeń sprzed 80 lat i wręczanie papierowych żonkili – symbolu pamięci o powstaniu w getcie warszawskim

Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Muzeum POLIN

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu został uchwalony w dniu 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, dla uczczenie pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia, czyli rocznicę wyzwolenia obozu KL Auschwitz-Birkenau w 1945.

W szkole przeprowadzono zajęcia edukacyjne dotyczące tematyki Holokaustu.


Koordynator: Sylwia Piszczek

plakat informacyjny projektu

Projekt edukacyjny
„Przygody przedsiębiorczego Dżeka”

Nasza szkoła realizuje projekt edukacyjny „Przygody Przedsiębiorczego Dżeka” inspirowany twórczością wybitnego pedagoga Janusza Korczaka. W ramach projektu uczestnicy otrzymują dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych: książek, kolorowanek, komiksów i słuchowiska. Uczniowie biorą również udział w ciekawych lekcjach opartych o przygotowane scenariusze oraz w konkursach. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: www.przedsiebiorczydzek.pl.


Koordynator: Sylwia Piszczek

plakat kampanii lekcje z zus

Lekcje z ZUS

Pierwszy, autorski projekt, który powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne.  „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń(zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Koordynator: Sylwia Piszczek

plakat projektu z zusówką

Projekt z ZUSówką

„Projekt z ZUS” uczy młodzież, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń, ubezpieczać się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnie dbać o swoją emerytalną przyszłość. Wszystko po to, aby systematyczne budować świadomość młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne.

Koordynator: Sylwia Piszczek

plakat kampanii ose hero

Celem projektu jest zbudowanie społeczności nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy wyposażeni przez ekspertów OSE w wiedzę i narzędzia będą przewodnikami po cyfrowym świecie dla uczniów, innych nauczycieli i rodziców.

Dzięki projektowi OSEhero zwiększy się świadomość dotycząca cyberzagrożeń w szkołach oraz umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie, nauczyciele i rodzice będą wiedzieli, jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci, jak im zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia.

Koordynator: Sylwia Piszczek

Plakat kampanii bezpieczni w sieci.

BEZPIECZNI W SIECI

Projekt ,,Bezpieczni w Sieci” jest adresowany do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i ich nauczycieli. Jego założeniem jest wyposażenie pedagogów i uczniów w kompetencje z zakresu cyberbezpieczeństwa poprzez udostępnione materiały na bezpłatnej platformie e-learningowej.  Projekt powstał dzięki współpracy Ministra Cyfryzacji oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Koordynator: Sylwia Piszczek

Grafika Projektu Znamię Znam je

PROGRAM EDUKACYJNY “ZNAMIĘ? ZNAM JE!”


Program „Znamię? Znam je?” realizowany wśród uczniów szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, którego głównym celem jest upowszechnienie wiedzy na temat profilaktyki czerniaka.

Program ma za zadanie:
· podniesienie poziomu wiedzy na temat czynników podnoszących ryzyko powstawania czerniaka,
· zapoznanie z zasadami profilaktyki czerniaka,
· nabycie umiejętności rozpoznawania czerniaka,
-budowanie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży.

Koordynator: Dorota Matlakiewicz

Rok szkolny 2022/2023

plakat ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Zabawa Sztuką

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „ZABAWA SZTUKĄ”

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.
Cele szczegółowe:
tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy,
wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym,
ogólnopolskim, europejskim i światowym,
rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,
rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością,
zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi.
Założenia projektu:
wspomaganie rozwoju dzieci,
odkrywanie dziecięcych talentów,
budowanie więzi w grupie,
rozwijanie wiary we własne możliwości,
współpraca z środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami kultury, artystami, branie udziału w wyjściach i wycieczkach związanych z tematyką dotyczącą projektu,
kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki,
udział w akcjach propagujących działalność twórczą,
rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych.

Projekt powstał na bazie programu własnego pt. „Zabawa sztuką”, jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 tj.:
„1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, (…).
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy (…)”. 

Koordynator: Edyta Paruch

Grafika Projektu Z Kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji

PROJEKT EDUKACYJNY „Z KOTEM AMADEUSZEM PRZEZ ŚWIAT WARTOŚCI
I EMOCJI”

Postacią przewodnią projektu jest kot Amadeusz, który jako główny bohater w wierszykach z książki „O kotku Amadeuszu, czyli wiersze na małe i duże troski” podejmuje tematy znane wszystkim dzieciom. Dzieci uczą się jak radzić sobie z emocjami, jakie są sposoby rozwiązywania problemów oraz rozwijają umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Cele projektu do osiągnięcia przez dziecko/ucznia:
– kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania emocji,
– kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
– kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,
– kształtowanie postaw prospołecznych,
– pobudzenie poczucia własnej wartości,
– kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji – podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023,
– wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci – podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

Koordynator: Dorota Matlakiewicz

Grafika Projektu Znamię Znam je

PROGRAM EDUKACYJNY “ZNAMIĘ? ZNAM JE!”


Program edukacyjny “Znamię? Znam je!” jest jedną z inicjatyw służących popularyzacji wiedzy na temat profilaktyki i czynników ryzyka czerniaka skóry, skierowaną do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
Więcej informacji: Program edukacyjny: „Znamię? Znam je!” – Fundacja Gwiazda Nadziei.


Koordynator: Dorota Matlakiewicz

Grafika Projektu Akademia Dojrzewania

AKADEMIA DOJRZEWANIA LACTACYD

„Akademia Dojrzewania Lactacyd” to program mający na celu edukację zdrowotną dziewcząt w okresie dojrzewania, wyjaśniania procesów i zmian, które zachodzą zarówno w ciele, jak i w psychice młodych dziewcząt. Program edukacyjny zwracający uwagę na istotne aspekty od higieny intymnej, poprzez relacje w grupie rówieśniczej.

Koordynator: Dorota Matlakiewicz

Plakat kampanii niepełnosprawny czy sprawny

PROJEKT „NIEPEŁNOSPRAWNY
CZY SPRAWNY?”

Głównym założeniem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi oraz wzbogacenie wiedzy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Podczas zajęć uczniowie pełnosprawni zapoznają się z pojęciem niepełnosprawności, jej rodzajami oraz potrzebami osób niepełnosprawnych.

Koordynator: Dorota Matlakiewicz

Grafika Projektu Emotkowe Pożeracze Smutków

EMOTKOWE POŻERACZE SMUTKÓW

Projekt polega na samodzielnym szyciu poduszek-przytulanek w kształcie emotek, którymi obdarowujemy wybrane przez nas placówki ucząc się szycia, planowania działań oraz uwrażliwiania na potrzeby innych.

Koordynator: Dorota Matlakiewicz

Grafika Projektu Sew a Softie

SEW A SOFTIE’S 5th GLOBAL KIDS SEWING PARTY

Sew a Softie’s 5th Global Kids Sewing Party to międzynarodowy projekt, w którym na dzień dzisiejszy bierze udział 4 500 dzieci z 17 krajów, zaangażowanych w szycie miękkich przytulanek i obdarowaniu nimi osób w swojej społeczności. Jest to projekt podczas, którego dzieci i młodzież zdobywają wiedzę na temat doboru odpowiednich materiałów i technik szycia. Wspólnie spędzony podczas szycia czas służy integracji, rozwijaniu kreatywności oraz minimalizowaniu tęsknoty za domem rodzinnym.

 

Koordynator: Dorota Matlakiewicz

Grafika Projektu Narodowego Czytania Ballady i Romanse

NARODOWE CZYTANIE – 2022 BALLADY
I ROMANSE

Honorowy Patronat Pary Prezydenckiej

Ogólnopolska akcja, która ma zachęcić do sięgnięcia po największe dzieła polskiej literatury, organizowana przez Prezydenta RP od 2012 roku. Wspólne, głośne czytanie fragmentów wybranej lektury.

Koordynator: Sylwia Piszczek

Grafika UNICEF

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA
Z UNICEF 2022

UNICEF
Projekt realizowany w listopadzie, kiedy przypada rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Celem projektu jest zorganizowanie obchodów rocznicy uchwalenia konwencji, zwrócenie uwagi na dzieci i ich prawa, przybliżenie uczniom tematyki praw dziecka, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji, zwracanie uwagi na kwestie przeciwdziałania dyskryminacji.

Koordynator: Sylwia Piszczek

Grafika kampanii Bohateron

BohaterON

Fundacja Rosa, Fundacja Sensoria i Fundacja Pokolenia Kolumbów

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

VII edycja, tegoroczna, polegała na prowadzeniu zajęć i dodawaniu wpisów na portal dumnizpowstancow.pl

 

Kartka dla Powstańca – specjalna edycja projektu Kartka ze Szpitala i część ogólnopolskiej kampanii historycznej „BohaterON – włącz historię!”

Fundacja Rosa, Fundacja Sensoria i Fundacja Pokolenia Kolumbów

Projekt ma na celu działania terapeutyczne i edukacyjne skierowane do pacjentów szpitali w całej Polsce. Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Uczniowie z otrzymanych od fundacji materiałów wykonują własnoręcznie biało-czerwone laurki z życzeniami dla uczestników powstania. Wykonywaniu laurek towarzyszą zajęcia edukacyjne nt. powstania.


Koordynator: Sylwia Piszczek

Grafika Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

EKONOMIA NA CO DZIEŃ

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.
Program edukacyjny z zakresu edukacji ekonomicznej i doradztwa zawodowego, którego celem jest dostarczenie uczniom elementarnej wiedzy ekonomicznej oraz rozwijanie wśród nich postaw społecznych i przedsiębiorczych, tak aby potrafili zrozumieć procesy gospodarki rynkowej oraz zasady racjonalnego gospodarowania zasobami w życiu codziennym.

MOJE FINANSE

 

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Patronat Honorowy Ministerstwo Finansów

Celem programu jest poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów dotyczących efektywnego zarządzania finansami osobistymi, wspieranie przedsiębiorczości oraz budowanie własnego kapitału społecznego–ekonomicznego a także wzmacnianie kompetencji pomocnych w dokonywaniu wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej czy przyszłości zawodowej.

Koordynator: Sylwia Piszczek

Grafika Projektu Bakcyl

Projekt BAKCYL

Projekt Warszawskiego Instytutu Bankowości

Projekt polegający na przekazywaniu młodzieży, przez pracowników bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie. Lekcje dla młodzieży online.


Koordynator: Sylwia Piszczek

Grafika Projektu Gdy Liczy Się Czas

Ogólnopolski Charytatywny Dzień w Piżamach – Obudź w Sobie Anioła


Fundacja Gdy liczy się czas

Zorganizowanie w szkole dnia w Piżamie, aby zwrócić uwagę na zdrowie i empatię, pomoc drugiemu, zwłaszcza słabszemu człowiekowi, solidarność z dziećmi, przebywającymi na oddziałach onkologicznych, dla których piżamy to codzienność.

Koordynator: Sylwia Piszczek

Grafika Projektu Złote Szkoły NBP

Złote Szkoły NBP ogólnopolski program edukacyjny


NBP

Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów, rozbudzenie postaw przedsiębiorczych i prospołecznych. Każda edycja Programu ma jeden temat przewodni z zakresu ekonomii i finansów. W tym roku jest to hasło Poznajemy Bank Centralny.


Koordynator: Sylwia Piszczek

Grafika Projektu Przygody Przedsiębiorczego Dżeka

Projekt edukacyjny
„Przygody przedsiębiorczego Dżeka”


Inicjatywa, będąca elementem programu „EduAktywni – przedsiębiorczość dla każdego

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, partner generalny Bank Pekao S.A.

Projekt oparty na idei zawartej w książce Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka”, którego celami są:

· popularyzacja postaw przedsiębiorczych i wiedzy ekonomicznej ,

· rozwój kompetencji kluczowych,

· budowanie umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym,

· przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu,

· dostarczenie wiedzy i umiejętności dotyczących przedsiębiorczości.


Koordynator: Sylwia Piszczek

Plakat Muzeum Polin

Akcja społeczno – edukacyjna Żonkile

Muzeum POLIN

Celem akcji jest zachowanie pamięci o przeszłości jako jednej z nadrzędnych wartości, budowanie postaw solidarności, zwracanie uwagi na siłę wspólnoty i tolerancję, edukacja dzieci i młodzieży na temat wydarzeń sprzed 80 lat i wręczanie papierowych żonkili – symbolu pamięci o powstaniu w getcie warszawskim

Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Muzeum POLIN

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu został uchwalony w dniu 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, dla uczczenie pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia, czyli rocznicę wyzwolenia obozu KL Auschwitz-Birkenau w 1945.

W szkole przeprowadzono zajęcia edukacyjne dotyczące tematyki Holokaustu.


Koordynator: Sylwia Piszczek

Konkurs wojewódzki online „Co wiem
o zawodach rzemieślniczych?”

Konkurs skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół przyszpitalnych.

Celem konkursu było:

· rozwijanie zainteresowań związanych z zawodami rzemieślniczymi,

· popularyzowanie i przybliżanie pracy rzemieślników,

· stwarzanie możliwości rywalizacji fair play wśród uczniów,

· kształtowanie umiejętności zastosowania TIK.


Koordynator: Sylwia Piszczek

Plakat Projektu Edukacyjnego Piękna Nasza Polska Cała

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” 

Główne założenia i cele projektu to: 
– kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, szacunku do własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, uwrażliwienie na historię, folklor i tradycje Polski, dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
– uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
– budzenie poczucia empatii wobec innych ludzi, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych i niesienia pomoc.
Projekt objęty jest Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Łódzkiego Kuratora Oświaty, Fundacji Niepodległa i Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

Koordynator: Lucyna Różek 

plakat kampanii tworzymy klimat

Klimat dla Młodych

Projekt edukacyjny UNICEF „Klimat dla Młodych”, którego celem jest kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie ekologicznego stylu życia; inspirowanie społeczności szkolnej do podejmowania działań w obszarze ochrony środowiska i ekologii oraz uświadamianie młodym ludziom, że mogą się aktywnie włączać w działania dotyczące klimatu w swoich społecznościach lokalnych.

Koordynator: Sylwia Piszczek

plakat kampanii klub szkół unicef

Klub Szkół UNICEF

Program Klubu Szkół UNICEF opiera się na zaangażowaniu młodzieży. Tutaj wszyscy chętni, aktywni i wrażliwi na problemy społeczne młodzi ludzie mogą realizować aktywności proponowane przez UNICEF bądź wykorzystywać własne pomysły dotyczące praw dziecka i pomocy humanitarnej.

Koordynator: Sylwia Piszczek