logo z grafiką sowy Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

„Mikołaj Kopernik- prawnik, lekarz, duchowny, fizyk, matematyk, astronom...”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas ósmych i pierwszych szkół średnich przyszpitalnych województwa śląskiego oraz szkół specjalnych z Jastrzębia Zdroju do udziału w konkursie na najciekawszy lapbook

„Mikołaj Kopernik- prawnik, lekarz, duchowny, fizyk, matematyk, astronom…”

Konkurs organizowany jest w ramach poszerzenia wiedzy o Mikołaju Koperniku w związku z kończącym się Rokiem Kopernika.

Termin konkursu 22 grudnia 2023 roku.

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu wraz z oświadczeniem rodziców/opiekunów dziecka.

REGULAMIN KONKURSU

NA NAJCIEKAWSZY LAPBOOK

„Mikołaj Kopernik- prawnik, lekarz, duchowny, fizyk, matematyk, astronom…”

CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest:

– promowanie wśród młodzieży postawy wybitnego Polaka z okazji Roku Kopernika;

– rozwijanie umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji na temat jego życia i dzieł;

– rozwijanie zdolności plastycznych.

ORGANIZATOR:
ZSS przy WSRdD w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Kościuszki 14

44-335 Jastrzębie –Zdrój

REGULAMIN:

1. W konkursie może brać udział młodzież klas ósmych i pierwszych szkół średnich.

2. Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie, w formacie A3.

3. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac konkursowych upływa 22 grudnia 2023 roku.

4. Prace można dostarczać osobiście do sekretariatu szkoły lub listownie opakowane tak, aby nie uległy uszkodzeniu. Prace nie mogą być zrolowane ani złożone.

5. Każda placówka może dostarczyć jedną pracę ( jedną na szkołę, jeśli jest zespołem szkół).

6. Do każdej z prac należy należy dołączyć zgodę podpisaną przez prawnych opiekunów autora i metryczkę (zał.)

7. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora.

8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Informacje zostaną przekazane do szkoły autora pracy oraz umieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu.

9. O sposobie i czasie wręczenia nagród szkoła zwycięzcy konkursu zostanie poinformowana drogą elektroniczną.

Dodatkowych informacji udziela

Sylwia Piszczek 783465875 s.piszczek@szkolaszpital.pl

ZAŁĄCZNIK:

Imię i nazwisko dziecka:

Wiek/klasa :

Imię i nazwisko nauczyciela/wychowawcy:

Nazwa i adres szkoły:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna:

…………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

na udział w Konkursie na najciekawszy lapbook „Mikołaj Kopernik- prawnik, lekarz, duchowny, fizyk, matematyk, astronom…”

· Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu.

· Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z jego udziałem w Konkursie na najciekawszy lapbook „Mikołaj Kopernik- prawnik, lekarz, duchowny, fizyk, matematyk, astronom…” (w tym na opublikowanie ich na stronie internetowej i fb ZSS przy WSRdD w Jastrzębiu- Zdroju, organu prowadzącego i innych jednostek współpracujących z organizatorem konkursu).

………………………………………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego