logo z grafiką sowy Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EAAD, ang. European Antibiotic Awareness Day) został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską. Obchody EAAD są koordynowane przez Europejskie Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób (ECDC, ang. European Centre for Disease Prevention and Control) w całej Europie co roku w dniu 18 listopada.
Z kolei w dniach 18-24 listopada 2023 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week), ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization) w roku 2015.
Obydwie kampanie – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach i Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach – mają na celu zwrócenie uwagi na problem narastania oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u ludzi.
W bieżącym roku szczególny nacisk położono na cele określone w przyjętym w czerwcu 2023 roku zaleceniu Rady Unii Europejskiej (2023/C 220/01) w sprawie wzmożenia działań UE na rzecz intensyfikacji działań w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach podejścia „Jedno zdrowie”. Koncepcja „Jedno zdrowie” oznacza podejście zakładające działania na rzecz współpracy wielu dyscyplin lokalnych, na szczeblu krajowym i globalnym w celu osiągnięcia optymalnego zdrowia dla ludzi, zwierząt i środowiska.
WHO oraz ECDC zachęcają do prowadzenia działań zwiększających świadomość zarówno ogółu społeczeństwa, jak i pracowników ochrony zdrowia, weterynarii, ochrony środowiska i administracji państwowej na temat tego, czym jest oporność na antybiotyki oraz przekazywania informacji o jej konsekwencjach.
Poprzez zaangażowanie się w globalne działania kampanii i szerzenie wiedzy na temat problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym oporności bakterii na antybiotyki, możemy mieć wpływ na zmniejszenie skali tego zjawiska.
Rozpowszechnienie materiałów informacyjnych kampanii EAAD/WAAW’2023 jest niezwykle ważne dla propagowania w społeczeństwie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków. Naszym wspólnym celem jest ograniczanie zjawiska
antybiotykoodporności, która stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i życia nas wszystkich.
Należy pamiętać, że skuteczność antybiotyków, a tym samym możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych w dużej mierze zależy od ich rozsądnego stosowania.

W tym roku uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do tego wydarzenia poprzez udział w zajęciach warsztatowych, akcji plakatowej i zdobywali wiedzę o antybiotykach, którą mogli sprawdzić podczas quizu podsumowującego działania. 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami: 
wystawa-b1-cmyk-2023 (antybiotyki.edu.pl)